Is het irrationeel om te geloven?

Hero-stille-omgang-zwScientias.nl is een van mijn favoriete websites. Juist omdat ik mijzelf ophoud in het kengebied van de geesteswetenschappen, heb ik erg veel behoefte aan toegankelijke informatie uit de natuurwetenschappen die to-the-point is, de boel samenvat en mij in staat stelt een beetje op de hoogte te blijven van nieuwe ontdekkingen en wetenschappelijke doorbraken.

Caroline Kraaijvanger is een van schrijfsters van scientist.nl en ze schrijft doorgaans heel prettige en leesbare artikelen. Vorige week ging ze echter even in de fout tijdens een boekbespreking van “Dagelijks Irrationeel: Over de Psychologie van Zelfbedrog”. In het (overigens heel interessante) boek houdt de schrijver, Michiel van Straten, zich bezig met de vraag waarom mensen die zichzelf als rationeel beschouwen in het dagelijks leven toch heel vaak zo irrationeel zijn dat ze een schietgebedje doen of niet onder een ladder doorlopen.

Caroline deed er nog een schepje bovenop:

“We denken graag van onszelf dat we heel rationeel zijn. Maar als je kritisch naar je eigen gedrag of dat van anderen gaat kijken, kom je al snel tot de conclusie dat dat toch niet helemaal waar is. Want waarom doe je dan toch een schietgebedje voor dat sollicitatiegesprek? En waarom moet je toch altijd even slikken als er een zwarte kat voor je de weg oversteekt? En waarom vereren mensen dan goden waarvan het bestaan niet bewezen kan worden?”

Okay, dat van die kat snap ik. Maar staat rationaliteit nu ineens haaks op het vereren van goden en schietgebedjes? En dat is toch wel een beetje raar. Het boek van Michiel van Straten lijkt me echt een leuk boek. De evolutionaire verklaring van godgeloof die hij aanhangt is niet nieuw en wordt, terecht denk ik, in brede kring aangehangen. Maar waarom moet voor Caroline geloof nu ineens tegengesteld zijn aan rationaliteit? Ik dacht dat we daar nu wel overheen waren.

Een uitgebraakte hostie uit 1345

Maar ik kwam bedrogen uit, zo lijkt het op het eerste gezicht. Een dag of wat na de publicatie van het artikel was er het bericht dat in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang meer dan drieduizend participanten had getrokken. Tijdens deze bedevaartstocht wordt herdacht dat in 1345 een doodzieke man een hostie uitgebraakte die de volgende dag nog in tact bleek ondanks dat die in een open haard was gegooid: Het Mirakel van Amsterdam. Zijn gezonde normale nieuwe hosties die we vandaag als lichaam van Christus tot ons nemen (om even bij het Rooms Katholieke gedachtengoed te blijven) niet veel belangrijker dan uitgebraakte middeleeuwse hosties?, denk ik dan. Ik moet er niet aan denken een stuk braaksel te herdenken en vereren. Als dit geen irrationaliteit is weet ik het ook niet meer. Ja toch?

Maar nee, zo simpel is het niet. Ondanks dat de aandacht voor het Mirakel Caroline Kraaijvangers tegenstelling tussen rationaliteit en geloof lijkt te bevestigen, is het niet waar dat geloof en irrationaliteit samenvallen.

Het is natuurlijk wel waar dat bijgeloof een irrationele kant heeft. Er wordt immers een niet bewezen en onwaarschijnlijk verband gelegd tussen een verschijnsel en een uitkomst die oorzakelijk niets met het verschijnsel te maken heeft. Als ik onder een ladder doorloop, gaan er erge dingen met me gebeuren. Maar bijgeloof is iets anders dan geloof en je kunt het laatste dan ook niet op één hoop met bijgeloof gooien.

Geloof als vertrouwen

Als je geloof afschildert als “geloof in onzichtbare wezens” dan klinkt dat al gauw als een onzinnige en inderdaad irrationele bezigheid. Maar geloof is niet zomaar geloof in onzichtbare wezens. Geloof is, voor gelovigen, niet primair de aanname van het bestaan van iets (hoewel dat er wel bijhoort, net als dat voor alle mensen het geval is). Het betekent vooral vertrouwen. Het Griekse woord voor geloof, pistis, zoals dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, betekent vertrouwen. Als het dan gaat om “vertrouwen” in “onzichtbare wezens” is er dus al sprake van een vertrouwensrelatie waarin een zekere mutualiteit aanwezig is. Het is niet niks.

Wanneer gelovigen het hebben over geloof in God, impliceren ze daarmee een bestaande relatie. Relaties (alle relaties) zijn onzichtbaar maar wel reëel. Daarom is het voor gelovigen raar als mensen het irrationeel noemen om een relatie met God te hebben. Binnen het wereldbeeld van gelovigen is dit juist een vanzelfsprekend iets. Geloof als relatie is iets dat concreet geïntegreerd is in het leven van alle dag, alle karikaturen ten spijt.

Homo Irrationalis

Als we het over irrationaliteit gaat, kunnen we gerust stellen dat mensen ondanks hun rationele vermogen een onweerstaanbare neiging hebben om irrationeel te zijn. Volg maar eens een heftige discussie van mensen die het met elkaar oneens zijn: manipulatie, afleidingsmanoeuvres, doelbewuste misinterpretaties, je komt het allemaal tegen. Wat dat betreft is de politiek het toneel van de ergste irrationaliteit die denkbaar is (vooral in de VS). Als mensen werkelijk rationeel met elkaar om zouden gaan, dan zouden heel wat problemen in de wereld opgelost zijn. Dan zou er een einde komen aan het kapitalisme, extreem rechts, racisme, vernietiging van de aarde, etc. etc.

Maar aan die dingen komt geen einde omdat mensen irrationeel zijn. Of beter, ze prefereren irrationaliteit boven rationaliteit, omdat hun rationaliteit slechts een evolutionair gegroeide vaardigheid is (net als geloof) die helpt bij het overleven in een weerbarstige wereld. En als het beter uitkomt om irrationeel te zijn doen mensen dat ook. Daar zijn ze dan weer rationeel in. Mensen kiezen irrationaliteit ook omdat ze moreel deficiënt zijn (en dat laatste is dan weer voor sommigen juist een reden om de toevlucht te nemen tot een goede God die het kwaad straft—een niet zo irrationele strategie eigenlijk).

Wetenschappelijk geloof

Irrationaliteit is ook wetenschappers en atheïsten niet vreemd. Een heel goed voorbeeld vinden we in een filosofische stroming vroeg in de 20ste eeuw die logisch positivisme heet. Volgens deze filosofen waren alleen claims aanvaardbaar die wetenschappelijk bewezen konden worden. Dat was het fundament van hun beweging. Dat ging aardig totdat ze er achter kwamen dat het fundament van hun filosofie als claim zelf niet wetenschappelijk te bewijzen was.

Verder heeft Thomas Kuhn met zijn “The Structures of Scientific Revolutions” overtuigend aangetoond dat de wetenschap vooruitgang maakt via omwentelingen waarbij het ene wetenschappelijke paradigma plaats maakt voor het andere. Dit gebeurt middels anomalieën die problemen in het paradigma aan de kaak stellen. Wanneer de anomalieën almaar talrijker worden wordt de plausibiliteitsstructuur van een wetenschappelijk paradigma aangetast. Eerst begint er één wetenschapper openlijk te twijfelen. Die wordt nog weggehoond. Maar wanneer genoeg wetenschappers hun “geloof verliezen” in een bepaald paradigma, moet er een nieuw paradigma voor in de plaats komen. Zo zijn we bijvoorbeeld van Newton naar Einstein verhuist.

Ik zeg niet dat wetenschappers in dit proces, net als de logische positivisten, irrationeel zijn. Maar het moge duidelijk zijn dat wetenschap voortschrijdt via het opgeven van het geloof in het ene paradigm naar het aanvaarden van het geloof in een ander. Ook al is hier geen sprake van godgeloof, geloof en wetenschappelijke rationaliteit gaan hier heus wel samen.

Zingeving

Maar hoe zit het dan met het Mirakel van Amsterdam en de uitgebraakte hostie van 1345? Zijn die 3000 participanten van de Stille Omgang van Amsterdam dan niet tamelijk irrationeel? Nee, niet echt. Of beter: het gaat hier niet om een kwestie van irrationeel of rationeel zijn. Hier hebben we te maken met de zoektocht naar zingeving.

De vraag naar de zin van dingen, de betekenis van het leven, de behoefte aan zingeving, het is iets wat bij mensen hoort. De mens is een rationeel wezen dat in staat is de vraag te stellen naar haarzelf, haar oorsprong, haar gerichtheid op de toekomst. De mens is in staat zich te omringen met een zelfgekozen context van zingeving en kan ook eigenlijk niet zonder. In een geseculariseerde samenleving als de onze, is de behoefte aan zingeving niet minder dan in religieuze samenlevingen en blijkbaar hebben secularisatie, welvaart en wetenschap niet datgene gebracht wat werkelijk tegemoet komt aan die diepe behoefte aan zingeving. De vraag is niet het zwijgen opgelegd.

Mensen gaan in een post-christelijke samenleving echter niet makkelijk meer terug naar de Kerk. De Kerk heeft grotendeels afgedaan. Maar mensen hunkeren wel naar datgene wat met die Kerk verloren is gegaan, ook al is dat verlorene moeilijk meer te definiëren. Daarom gaat men dan maar achter een niet-verbrande uitgebraakte hostie aan. Niet dat men denkt dat dat Mirakel echt gebeurd is of dat juist die hostie, die nu toch niet meer voorhanden is, nog iets goeds kan bewerken, maar omdat de legende teruggrijpt naar dat ondefinieerbare dat ruimte geeft aan het denken over zingeving.

Wetenschap geeft geen zin aan het leven maar legt uit hoe dingen in elkaar zitten. Geloof, kunst en filosofie proberen op hun beurt te verklaren waarom de dingen zijn zoals ze zijn en wat er de betekenis van is. Wetenschap heeft aan feiten genoeg. Maar de zoektocht naar zingeving heeft meer nodig. Het kijkt voorbij feitelijkheden om een integratie te bewerkstelligen van het totaal aan feiten en gebeurtenissen in de wereld. Wetenschap en zingeving, uitleg en verklaring; ze hebben elkaar nodig. Zo wordt antwoord gegeven op de vraag van het individu: En ik dan?

Die vraag is niet irrationeel, ook niet wanneer een uitgebraakte hostie onderdeel van het antwoord wordt. Dat komt omdat wij de zin der dingen alleen verstaan via metaforen die onze verbeelding prikkelen en symbolen die structuur aan die verbeelding geven. Metaforen en symbolen grijpen terug op alles wat daarbij kan helpen: mythes, legendes, oude teksten, wetenschap, kunst en verbeelding. Én Mirakels.

Tot slot

Even in het kort. Geloof en rationaliteit staan niet tegenover elkaar; beide zijn gewoon evolutionaire producten. Verder is de mens een rationeel wezen maar heeft hij tegelijk een onweerstaanbare neiging tot irrationaliteit. Daarmee is de mens zijn eigen ergste vijand. Wetenschap beantwoordt de vraag naar zingeving niet; dat is haar taak niet. Dus blijft de vraag bestaan in de “scientific age”. Geloof kan, naast andere vormen van zingeving, een rationele manier zijn om de wereld, inclusief de wetenschap, te duiden.

Tot zover. Ik ga weer lekker een paar goede artikelen van Caroline Kraaijvanger lezen. De wetenschap dendert voort en ik wil niet achterblijven.

Advertisements

Christ as the Absence of God

wil-stewart-23388-unsplash

What I’m going to write here may sound controversial to some. But it is necessary that I do this. Before I plunge ahead, I think it is important to state that a Christian theology cannot talk about God’s absence in Christ without bookending the Christ-event with incarnation and resurrection. If one wants to be a Christian theologian one simply has to do so, standing on the promise of God’s presence (Immanuel) and living in the hope of the last things of which the resurrection of Jesus Christ is a harbinger. Yet, a genuine Christian theology that does justice to the existential realities of humanity, must also acknowledge the ambiguity of both promise of presence and hope of renewal. I believe, good theology will pause where others have often refused to tarry; it will linger where others have refrained to do so out of fear of the unknown. Continue reading “Christ as the Absence of God”

Beloningscultuur bij de ING: godsdienst van de zelfverrijking

android-chrome-512x512_tcm162-26158.pngEn ja hoor, onder druk van de publieke opinie trok de ING vandaag het voorstel in om topman Hamers een opslagje van 50% mee te geven, terwijl de gewone ING werknemers, je weet wel, diegenen die na een wegbezuiniging van duizenden medewerkers zijn overgebleven, het met 1,7% moeten doen.

Terwijl iedereen vol verontwaardiging de stem verheft over de schandelijke graaizucht van de lieden aan de top van het bankwezen, hopen en verwachten de heren in de hoge torens van de macht dat de bui snel over zal waaien. Ze moeten met de tijd mee en kunnen niet bij de internationale trends achterblijven. Het is toch immers in het belang van de bank dat talent wordt vastgehouden en dat omwille van een duidelijke beleidsvoering de stabiliteit in de leiding wordt gewaarborgd, etc.

Toen echter duizenden klanten hun rekening bij de ING opzegden en op zoek gingen naar een bank die ethisch verantwoord opereert, ging de ING snel over stag: laten we maar van die bonus afzien. Heel vermakelijk: dit was een bonus om van af te zien, letterlijk en figuurlijk. Continue reading “Beloningscultuur bij de ING: godsdienst van de zelfverrijking”

Advertisements

Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.

ben-white-181034-unsplash(Op verzoek hier een vertaling van mijn eerder artikel: Fundamentalism: The Art of Owning God.)

Lastige vraag: wat is fundamentalisme? Je kunt dit geschiedkundig benaderen maar ook conceptueel. Laten we de laatste kiezen, want anders gaat dit artikel veel te lang worden.

Ik herinner me nog wel, toen ik zelf nog evangelisch was en eigenlijk stiekem een fundamentalist, dat ik de beschuldiging van fundamentalisme altijd wegwuifde. Wij waren niet te vergelijken met de moslimextremist die bloeddorstig het zwaard heft. Ook leken wij in de verste verten niet op die wereldmijdende sektes die in hun eigen zeepbel leven. Als ik me het goed herinner, was mijn tegenargument dan ook vooral dat wij evangelischen open staan voor de wereld. En dat is tot op zekere hoogte nog waar ook, maar, let wel, alleen tot op zekere hoogte. Uiteindelijk creëren evangelische christenen hun eigen versie van de wereld waarbij ze dingen van de wereld kopiëren die dan wel hun uiterlijke conformiteit aan die wereld behouden maar qua inhoud volledig worden overmeesterd en getransformeerd ten behoeve van de subcultuur. Denk bijvoorbeeld aan de christelijke rock die nu ineens “Scripturally rooted” (bijbelgetrouw) moest zijn. Waren evangelischen wel echt anders dan fundamentalisten?
Continue reading “Fundamentalisme: De kunst van het God onder de duim hebben.”

Advertisements

Bonhoeffer, Religionlessness, and Cross Theology

1*UTBGRFrjRXjksKkb3ycePgI recently received a question from a good friend about Bonhoeffer’s use of the term religionlessness. He wrote “Some seem to be enamored with Bonhoeffer’s religionless Christianity. And I’ve read snippets here and there, say, from Letters and Papers, but I’m wondering if you have critiques or more clarified thoughts on what Bonhoeffer is and is not saying when using the phrase. That is, what interpretations of his phrase are just outright off base?”

Good question. Problem is that the question basically states the problem in Bonhoeffer research on this subject. The “snippets” my friend refers to are all there is. And you know how it is with snippets; they can easily become molochs in the hands of diligent word smiths who are tempted to serve their own imagination and agenda rather than do justice to the snippets and their writer. Continue reading “Bonhoeffer, Religionlessness, and Cross Theology”

Advertisements

Fundamentalism: The Art of Owning God

ben-white-181034-unsplashTough question: what is fundamentalism? There are historical answers and conceptual answers. Let’s go for the latter so as not to make this post too long.

I remember, back in the day, when I was a fundamentalist evangelical, that I shrugged off accusations of fundamentalism. We could not be equated with gun-touting muslim terrorists, nor were we like those world eschewing Christian sects that live in a bubble all of their own. Indeed, if I remember correctly, my argument then was that we evangelicals are more open to the world. This is true to an extent, but only an extent. In the end, evangelicals set up their own version of the world, copying things from the world that maintain their outward conformity to the world but are thoroughly transformed and mastered for the sub culture. Was there really a difference? Continue reading “Fundamentalism: The Art of Owning God”

Advertisements

De Ondraag’lijke Last der Levensheiliging

CampMeeting4.gifChristenen zijn door de eeuwen aan de haal gegaan met het ideaal van een volmaakte geloofsgemeenschap. Het begon al met de Donatisten die vonden dat mensen die tijdens de christenvervolging onder Diocletianus hun geloof verloochend hadden niet opnieuw in de Kerk konden worden opgenomen. Later waren het de anabaptisten die meenden dat de Kerk een zuivere gemeenschap moet zijn die zich afzonderde van de wereld om zo levensheiliging na te streven. In het Genève van Calvijn drukte de regel der dankbaarheid zwaar op het sociale leven en bleef ook daarna de gereformeerde gezindten in bijvoorbeeld Nederland in zijn greep houden. Het evangelicalisme heeft ook een dosis levensheiliging meegekregen via de heiligingsbewegingen van de 19de eeuw. Continue reading “De Ondraag’lijke Last der Levensheiliging”

Advertisements

Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme

Flag of the German ChristiansIk weet nog dat wij vroeger thuis De Schuilplaats van Corrie ten Boom lazen. Rode wangetjes, niet alleen vanwege het spannende verhaal van deze Haarlemse verzetsfamilie in de Tweede Wereldoorlog maar ook vanwege het feit dat een van onze geloofsgenoten in de naam van Jezus haar leven en dat van haar familieleden in de waagschaal stelde om Joden te redden. In mijn beleving van het verhaal was het juist het geloof van deze familie ten Boom dat hen in staat stelde om moedig het hoofd te bieden aan de nazi. Sterker nog, het chiliastische geloof (d.w.z. het geloof in een komend duizendjarig rijk na de wederkomst van Christus) gaf aan de ten Boom familie een bijzonder perspectief dat het voor hen mogelijk maakte de bezetting van de nazi’s te verstaan als een satanische aanval op Gods oogappel, het Joodse volk. Verzet namens God. Mooier kon het niet. Continue reading “Waarom gelovigen gevoelig zijn voor populisme”

Advertisements

Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw

Wat is de taak van theologie vandaag? Voor sommigen is dit een zinloze vraag. Het gaat er toch om met de theologische arbeid God te eren door die ten dienste te stellen van de Kerk die het lichaam van Christus op aarde is? Het is niet voor niets dat Karl Barth in het midden van de 20ste eeuw zijn magnum opus de titel Kirchliche Dogmatik meegaf; juist in een tijd dat dogma en kerk in protestantse kringen vrij weinig voeling meer met elkaar hadden. Theologie moest weer teruggebracht worden bij de Kerk. De Kerk was immers Gods schepping in Christus, een tot leven geroepen gemeenschap van mensen die de eerstelingen zijn van de rijke oogst die komen moet. Continue reading “Theologie in de 21ste eeuw: de taak van een discipline in het nauw”

Advertisements